Skip to main content

การถ่ายภาพพื้นฐาน (Basic Photography)

Enrollment is Closed

เกี่ยวกับคอร์ส

การถ่ายภาพพื้นฐาน (Basic Photography) เป็นวิชาพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เหมาะสำหรับนักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นทักษะทางเลือกที่มีส่วนสำคัญในศตวรรษที่ 21 ในการนำเสนอเนื้อหาจากภาพนิ่งด้วยกล้องถ่ายภาพ เนื้อหาวิชานี้ เน้นทฤษฎีการถ่ายภาพอย่างไรให้ออกมาดูสวยงาม

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย การใช้กล้องเบื้องต้น, รูรับแสง, สปีดชัตเตอร์, มุมมองภาพ, รูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ทักษะการนำเสนอด้วยภาพถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เรียน

มีความสนใจเรื่องกล้องอย่างมาก

สตาร์ฟ

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.