Skip to main content

การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ (Computer Applications)

About This Course

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นวิชาพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เหมาะสำหรับนักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เนื้อหาวิชานี้ เน้นการรู้สารสนเทศในลักษณะของ Library Literacy และ Information Literacy เป็นหลัก โดยอ้างอิงจาก Information Literacy Skills ของ The Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) .

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย นิยามและความหมายของสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เทคนิคการสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การสร้างสรรค์เนื้อหาสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้สารสนเทศ การเผยแพร่ การสื่อสาร และการแบ่งปันสารสนเทศ รวมทั้งการประมวลผลและการจัดการสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสังคมไทยให้กลายเป็น information-literate society .

Requirements

สำหรับผู้ที่มีความสนใจในรายวิชานี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/บทเรียนออนไลน์

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll